Om undervisningen på Nørrebjergskolen
 
Undervisningen af elever med særlige behov har principielt samme udgangspunkt som undervisning af alle andre elever i folkeskolen, nemlig de formål og indholdsbestemmelser, der er beskrevet i folkeskoleloven. Nørrebjergskolen har udarbejdet en lokal læseplan for undervisningen, som kan ses andetsteds på denne hjemmeside. Der henvises derudover til:
 
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og
anden specialpædagogisk bistand
 
I medfør af § 3, stk. 2, § 21, stk. 5, § 22, stk. 6, og 30 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 592 af 24. juni 2005, fastsættes:
Kapitel 1
Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.
§ 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialpædagogisk bistand) gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.
Stk. 2. Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.
 
 
I specialundervisningen tilstræbes det således – gennem en målrettet og individuelt tilrettelagt undervisning – at bibringe eleven en stadig udvikling inden for alle væsentlige udviklingsformer.
 
Stor variation
Udviklingsmæssige og indlæringsmæssige forudsætninger og behov er meget forskellige hos elevgruppen på Nørrebjergskolen.
Fælles for alle er behovet for særlig hensyntagen eller støtte i undervisningen. Derudover er der stor variation i behovenes art og omfang.
Udviklingen indenfor diagnosticering vil givetvis bevirke, at der fremover afdækkes stadigt flere handicapgrupper eller diagnoser. Det stiller løbende krav til underviserne om særlig psykologisk og pædagogisk viden og indsats.
 
Undervisningen skal rumme forskelligheder
Nørrebjergskolen tilbyder specialundervisning for elever med særligt vidtgående indlæringsvanskeligheder og elever med multiple funktionsnedsættelser.
Elevgruppen udviser en betydelig spredning med hensyn til intellektuel og kognitiv udvikling, praktiske færdigheder samt følelsesmæssig og social modenhed. Der ses en stor variation i behovenes art og omfang. Generelt er der tale om en forsinket udvikling hos børnene. Dette er ofte kombineret med øvrige handicaps, som kan knytte sig til såvel sansemæssige, fysiske, motoriske, kommunikationsmæssige og sproglige funktioner. Følelsesmæssige vanskeligheder medvirker til, at en del af eleverne har vanskeligt ved at indgå i sociale sammenhænge.
Ofte har eleven en meget ujævn udviklingsprofil. En del har specifikke neurologiske dysfunktioner, f.eks. opmærksomhedsforstyrrelser, ofte kombineret med psykiske, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.
 
Set ud fra en undervisningsmæssig synsvinkel er det vigtigt at få afdækket elevens styrkesider og de specifikke vanskeligheder med henblik på at tilrettelægge undervisningen bedst muligt. Hensigten er ikke at undervise hver handicapgruppe eller diagnose for sig selv, men at inddrage forskelligheder, samt at differentiere udfordringerne til de enkelte elever i undervisningen, således at forskellighed kan rummes.
Der må på specialundervisningsområdet kontinuerligt arbejdes med et læringsbegreb, som tager udgangspunkt i den nyeste viden om børns udvikling og kognition, og undervisningen må tilrettelægges i et fællesskab i en klassesammenhæng men med det individuelle aspekt, holddannelser mm, så hver enkelt elev tilgodeses.